Aoze Miao and Yanjie Wang successfully defensed their master theses!


Aoze Miao and Yanjie Wang successfully defensed their master theses on June 6!