Qianqian Lan and Xiansong Shi successfully defensed their PhD Theses!

Qianqian Lan and Xiansong Shi successfully defensed their PhD Theses on November 28.